Flach Cards Collections

orni

2019-11-09 • 0 Cards

an family

2016-04-20 • 0 Cards

Спать

noon

2014-01-17 • 1 Cards

สระ -ิ อักษรกลาง

กิ , จิ, ฏิ, ติ, ปิ, ดิ, ฎิ, อิ, บิ

2012-11-02 • 10 Cards

มายาคติ

2012-09-17 • 0 Cards

พยัญชนะไทย

ก, ข, ฃ, ค, ฅ, ฆ, ง, จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ, ฎ, ฏ

2012-08-21 • 44 Cards

พาษาไทย

2012-08-19 • 0 Cards

พาษาไทย

2012-08-19 • 0 Cards

Thai Advanced 2

ปฏิวัติ,to revolt pà ti wát, การปฏิวัติ,revolution kaan pà ti wát, เกอเธ่,Goethe koe thêe, คริสตศาสนิกชน,christian khrít ta sàat sa ník ka chon, อุจจาระ,excrement ùt jaa rá, อมตะ,immortal a ma tà, รู้สึกตัว,to regain consciousness rúu sùek tua, เส้นโลหิตในสมองแตก,stroke (medical) sên loo hìt nai sa mǒong tàek, ผู้ต้องสงสัย,suspect, person under suspicion phûu tông sǒng sǎi, ปราศจาก,without, free from pràat sa jàak, ปรมาณู,atom pa ra ma nuu, ลัทธิ,doctrine lát thí, เฉียบพลัน,sudden chìap phlan, ลักษณะนาม,classifier lák sa nà naam, สันติภาพ,peace sǎn ti phâap

2012-03-21 • 456 Cards

Thai Intermediate 4

นิ้วก้อย,little finger nío kôoi, นิ้วนาง,ring finger nío naang, นิ้วกลาง,middle finger nío klaang, นิ้วโป้ง,thumb nío pôong, กระดูก,bone krà dùuk, กำปั้น,fist kam pân, นิ้วชี้,index finger nío chíi, สมอง,brain sà mǒong, ไต้หวัน,Taiwan, Taiwanese tâai wǎn, เกาหลี,Korea, Korean kao lǐi, นรก,hell ná rók, บาป,sin bàap, บูชา,to worship buu chaa, วิญญาณ,soul, spirit win yaan, โบสถ์,church bòot

2012-03-21 • 454 Cards

Thai Intermediate 3

กีฬาเรือใบ,sailing (sport) kii laa ruea bai, โอลิมปิกส์,Olympic Games, Olympics oo lim pìk, กรีฑา,athletics, track and field krii thaa, การออกกำลังกาย,exercise kaan òok kam lang kaai, กระโดดสูง,high jump kra dòot sǔung, กระโดดไกล,long jump kra dòot klai, ผู้ตัดสิน,referee phûu tàt sǐn, เศรษฐศาสตร์,economics sèet tha sàat, การดูหมิ่นศาสนา,blasphemy kaan duu mìn sàat sa nǎa, การเทศนา,sermon kaan thêet sa nǎa, ซาตาน,Satan saa taan, บทสวดมนต์,prayer bòt sùat mon, รัศมี,halo rát sa mǐi, เคร่งศาสนา,religious khrêng sàat sa nǎa, นักบวช,priest nák bùat

2012-03-21 • 500 Cards

Thai Intermediate 2

พนักงานต้อนรับ,receptionist pha nák ngaan tôon ráp, ช่องแคบ,straits chông khâep, รจนา,Rotjana (common male name) rót ja naa, ล่อง,to go downstream lông, ล่องเรือ,cruise lông ruea, หลบหนี,to escape lòp nǐi, สหรัฐ,United States (of America) sa hà rát, หนักแน่น,firm, firmly nàk nâen, จอร์จ,George jóot, ละโมบ,greedy la môop, ความละโมบ,greed khwaam la môop, จม,to sink, to drown jom, มาดริด,Madrid maa drìt, เบอร์ลิน,Berlin boe lin, หนาแน่น,heavy, dense nǎa nâen

2012-03-21 • 500 Cards

Thai Basic 3

ตอนนี้,now, at the moment toon níi, ไหน,1. where 2. which nǎi, ไหม,(particle indicating a question) mǎi, ครู,teacher khruu, มหาวิทยาลัย,university ma hǎa wít tha yaa lai, อย่าง,1. type, kind 2. such yàang, แต่งงาน,to marry tàeng ngaan, น้องชาย,brother nóong chaai, ธนาคาร,bank (financial institute) thá naa khaan, หนัง,1. cinema, movie 2. skin nǎng, คิดถึง,to miss (e.g. a person) khít thǔeng, ภาษา,language phaa sǎa, ยี่สิบ,twenty yîi sìp, อายุ,age aa yú, เถอะ,(particle used for encouragement) thòe

2012-03-21 • 18 Cards

Thai Basic 2

กอด,to hug kòot, ทุกคน,everybody, everyone thúk khon, ซูชิ,sushi suu chí, ตลก,1. funny 2. comedian ta lòk, ฮ่า,ha (laughter) hâ, สร้าง,to build sâang, ได้ยิน,to hear dâai yin, จักร,Jak (common male name) jàk, โรงหนัง,movie theatre roong nǎng, ห้องครัว,kitchen hông khrua, ปล่องไฟ,chimney plòng fai, อ่างอาบน้ำ,bathtub àang àap náam, หลังคา,roof lǎng khaa, เตาอบ,oven tao òp, รั้ว,fence rúa

2012-03-21 • 500 Cards

Review

makku, Tako, Ika

2012-02-18 • 3 Cards