Flach Cards Collections

HSK 1 and 2 Traditional

我, 我们, 你, 你们, 他, 她, 他们, 她们, 这 (这儿), 那 (那儿), 哪(哪儿), 谁, 什么, 多少, 几

2020-03-28 • 153 Cards

HSK 1 and 2 Traditional

2020-03-28 • 0 Cards

ChinCharcter1

2017-05-16 • 0 Cards

ChinCharcter1

2017-05-16 • 0 Cards

ChinCharcter1

2017-05-16 • 0 Cards

Street Talk Mandarin

考进, 角落里, 因为发育的早, 束胸,胸罩, 定要守规矩听招呼, 不要东跑西跑, 费心, 站住!, 那个时间,无数个形象在我脑海中飘过。, 完了, 偷看, 色鬼, 一抓一大把, 掐死, 拿下(他)

2017-04-26 • 35 Cards

ACC 291 Week 2 DQ 1

What are the differences among valuation, depreciation, amortization, and depletion? Is it appropriate to calculate depreciation using two different methods? Why? Which depreciation method provides you with the highest depreciation expense in the first year? Why? To purchase this material click below link http://www.assignmentcloud.com/ACC-291/ACC-291-Week-2-DQ-1, $ 25, ACC 291 Week 2 DQ 1, ACC 291, ACC 291 Week 2

2016-09-06 • 4 Cards

Essential Agreement

basic/ necessary

2016-08-14 • 1 Cards

Chinese Vocab 6th Grade

hǎi tún (porpoise), qíjǐng (wonder), shènɡ dàn jié (Christmas)

2015-12-16 • 3 Cards

MTC Book 1 Lesson 7

點, 唱歌, 分, 見面, 從, 中午, 得, 銀行, 時候, 後天, 大安, 下次, 沒問題, 對了, 有空

2015-08-05 • 16 Cards

MTC Book 1

他們, 學校, 在, 山上, 哪裡, 遠, 那裡, 風景, 美, 前面, 海, 後面, 山, 真的, 地方

2015-08-05 • 41 Cards

Chinees so les 16-18

een uitroep van begrip, Wat is er aan de hand?, zaak, geval, waarom, ziekte, ziek zijn, een partikel, verkoudheid, griep, kunnen, hoesten, niezen, jeuk hebben, bultje, wond, bloeden, pleister

2015-05-20 • 41 Cards

Chinese 5

来, 饭店, 最, 好吃, 菜, 糖醋鱼, 吃, 辣, 蒜泥阿汤, 牛肉, 红烧, 米饭, 水饺, 瓶, 啤酒

2015-05-19 • 16 Cards

Mandarin (Mandarin Char.)

表, 半, 办公室, 毕业, 差, 初, 点, 放, 分, 坏, 号, 后年, 今年, 刻, 开始

2014-11-27 • 39 Cards

Ch. 17

biăo, bàn, bàngōngshì, bì yè, chà, chū, diăn, fàng, fēn, huài, hào, hòu niάn, jīn niάn, kè, kāishĭ

2014-11-27 • 39 Cards