Flach Cards Collections

Check

2014-09-14 • 0 Cards

My Chinese Classroom Book 2 Chapter 5

màn, zháojí, kuài, dùzi, téng, lìhai, yídìng, fàngxīn, dānxīn, zǎo, xiān, shōushi, fángjiān, nòng, luàn

2014-05-03 • 23 Cards

My Chinese Classroom Book 2 Chapter 4

guo, là, diǎn, suān, tāng, yǒumíng, lái, dòufu, xiāngū, càixīn, píng, bīng, hái, zài, chǎo

2014-05-03 • 19 Cards

My Chinese Classroom Book 2 Chapter 3

huìtán, dǎ, hétong, shénme shíhou, shíhou, duì le, kāihuì, kāi, huì, bié, fùyìn, fèn, gěi, yùdìng, kèhù

2014-05-03 • 26 Cards

My Chinese Classroom Book 2 Chapter 2

jiǎn, tóufa, tàng, yìjiàn, duō, fàxíng, túpiàn, shìhé, juéde, zěnmeyàng, tǐng .... de, piàoliang, rǎn, huānyíng, xià cì

2014-05-03 • 23 Cards

My Chinese Classroom Book 2 Chapter 1

huílai, wàimian, rè, jí le, lěng, wēnchā, dà, xiàyǔ, xīwàng, wèishénme, yào, wàng, dù, jǐ, zhè jǐ tiān

2014-05-03 • 47 Cards

My Chinese Classroom Book2 Chapter1

huílai, wàimian, rè, jí le, lěng, wēnchā, dà, xiàyǔ, xīwàng, wèishénme, yào, wàng, dù, jǐ, zhè jǐ tiān

2014-05-03 • 132 Cards

My Chinese Classroom Book2 Chapter1

huílai, wà imian, rè, jí le, lÄ›ng, wÄ“nchā, dÃ, xià yÇ”, xÄ«wà ng, wèishénme, yà o, wà ng, dù, jǐ, zhè jǐ tiān

2014-05-03 • 48 Cards

My Chinese Classroom Book 2 Chapter 1

huílai, wàimian, rè, jí le, lěng, wēnchā, dà, xiàyǔ, xīwàng, wèishénme, yào, wàng, dù, jǐ, zhè jǐ tiān

2014-05-03 • 132 Cards

My Chinese Classroom 2

huílai, wàimian, rè, jí le, lěng, wēnchā, dà, xiàyǔ, xīwàng, wèishénme, yào, wàng, dù, jǐ, zhè jǐ tiān

2014-05-01 • 139 Cards

My Chinese Classroom 1

āiyā, ān jìng, bìng, bàn, bāng, bāo fáng, bēi zi, béi de, bù, bù hǎo yì si, bú kè qi, cài, chá, chāo shì, chē

2014-05-01 • 206 Cards

Chinese Food

牛肉面, 牛肉, 面, 肉, 牛, 鸡, 蛋, 炒, 饭, 火, 牛肉面, 牛肉炒面, 牛肉炒饭, 鸡蛋炒饭, 鸡蛋炒面

2014-03-06 • 27 Cards

重要的中文生词

催, 操心, 愿意, 反对, 没想到, 相处, 负责任, 交往, 考虑, 后悔, 麻烦

2014-02-26 • 11 Cards

Chinese

2014-01-23 • 0 Cards

Chinese Characters

天气, 比, 下雪, 约, 公园, 滑冰, 会, 刚才, 网上, 预报

2013-10-02 • 10 Cards