Chinese Advanced 3

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
498 Cards. Created by Paul ().
 
Term  
Definition

学生会

xue2 sheng1 hui4

 

student union

传真号码

chuan2 zhen1 hao4 ma3

 

fax number

航空公司

hang2 kong1 gong1 si1

 

airliner, airline company

精密

jing1 mi4

 

accuracy

着陆点

zhuo2 lu4 dian3

 

landing site

台湾大学

tai2 wan1 da4 xue2

 

University of Taiwan

中正纪念堂

zhong1 zheng4 ji4 nian4 tang2

 

Jiang Kai-shek memorial hall

得寸进尺

de2 cun4 jin4 chi3

 

win an inch want a foot, give an inch want a mile

丰衣足食

feng1 yi1 zu2 shi2

 

have ample food & clothing, well-fed & well-clothed

猕猴桃

mi2 hou2 tao2

 

Chinese gooseberry, Kiwi fruit

否定句

fou3 ding4 ju4

 

negative sentence

悄然无声

qiao3 ran2 wu2 sheng1

 

absolutely quiet, soundless

区域网路

qu1 yu4 wang3 lu4

 

local area network, LAN

大本营

da4 ben3 ying2

 

headquarters, base camp

基本法

ji1 ben3 fa3

 

Basic Law

基本概念

ji1 ben3 gai4 nian4

 

basic concept

单行本

dan1 xing2 ben3

 

single volume edition

哥本哈根

ge1 ben3 ha1 gen1

 

Copenhagen

低成本

di1 cheng2 ben3

 

low cost

不要紧

bu2 yao4 jin3

 

unimportant, doesn't matter, never mind, quite all right