Dutch Sentence: Advanced 2

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
233 Cards. Created by Paul ().
 
Term  
Definition

Bij het opruimen van mijnen is een Britse soldaat omgekomen.

 

A British soldier was killed while clearing mines.

Ik denk dat dit de beste reisgids is als je naar Maui vliegt.

 

I think this is the best guidebook if you fly to Maui.

Vroeger was ik besluiteloos, nu ben ik daar niet meer zo zeker van.

 

I used to be indecisive, now I'm not sure about that anymore.

Het aantal toeristen is de laatste jaren behoorlijk gedaald.

 

The number of tourists fell a lot in recent years.

Bewerkte voedingsmiddelen hebben doorgaans een hogere winstmarge dan natuurlijke voedingsmiddelen.

 

Processed foods normally have a higher profit margin than natural foods.

De beste manier om armoede te bestrijden, is het creëren van banen.

 

The best way to fight poverty is to create jobs.

Als je succes wilt hebben in het leven omring je dan met succesvolle mensen.

 

If you want to be successful in life surround yourself with successful people.

Deze advocaat berekent per uur meer dan dat ik in een week verdien. Wat hebberig!

 

This lawyer charges more per hour than I make in one week. How greedy!

De soldaten moesten maandenlang zonder stromend water of elektriciteit leven.

 

The soldiers had to spend months living without running water or electricity.

Hij is over de 40, maar speelt nog steeds computerspelletjes.

 

He is over 40, but still plays computer games.

Kim Jong-Il is van plan het hongerprobleem in Noord-Korea op te lossen door reuzenkonijnen te fokken.

 

Kim Jong-Il plans to solve hunger in North Korea by breeding giant rabbits.

Jack Sparrow is een fictief karakter dat gespeeld wordt door Johnny Depp.

 

Jack Sparrow is a fictional character portrayed by Johnny Depp.

Ze werd gediagnosticeerd met een zeer agressieve vorm van borstkanker.

 

She was diagnosed with a particularly aggressive form of breast cancer.

In het noordoosten van Slovenië werd een massagraf gevonden.

 

A mass grave was found in the northeast of Slovenia.

Ik heb in de krant gelezen dat de armoedegraad in de V.S. is toegenomen.

 

I've read in the newspaper that the U.S. poverty rate rose.

Hoe kan ik met deze mobiele telefoon een SMS-bericht versturen?

 

How can I send a text message with this mobile phone?

De nieuwe regering heeft het belastingsysteem eenvoudiger gemaakt.

 

The new government has simplified the tax system.

Zij treurt bijna twee jaar na de dood van haar man nog steeds om hem.

 

She is still grieving for her husband, almost two years after his death.

De dokter zei dat ik deze tabletten regelmatig moet innemen.

 

The doctor said I have to take these tablets regularly.

Bijna 3000 mensen stierven tijdens de aanvallen op 11 september.

 

Nearly 3000 people died during the September 11 attacks.