Thai Advanced 2

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
456 Cards. Created by Paul ().
 
Term  
Definition

ปฏิวัติ,to revolt

pà ti wát

 

to revolt

การปฏิวัติ,revolution

kaan pà ti wát

 

revolution

เกอเธ่,Goethe

koe thêe

 

Goethe

คริสตศาสนิกชน,christian

khrít ta sàat sa ník ka chon

 

christian

อุจจาระ,excrement

ùt jaa rá

 

[formal] excrement

อมตะ,immortal

a ma tà

 

immortal

รู้สึกตัว,to regain consciousness

rúu sùek tua

 

to regain consciousness

เส้นโลหิตในสมองแตก,stroke (medical)

sên loo hìt nai sa mǒong tàek

 

stroke (medical)

ผู้ต้องสงสัย,suspect, person under suspicion

phûu tông sǒng sǎi

 

suspect, person under suspicion

ปราศจาก,without, free from

pràat sa jàak

 

without, free from

ปรมาณู,atom

pa ra ma nuu

 

atom

ลัทธิ,doctrine

lát thí

 

doctrine

เฉียบพลัน,sudden

chìap phlan

 

sudden

ลักษณะนาม,classifier

lák sa nà naam

 

classifier

สันติภาพ,peace

sǎn ti phâap

 

peace

สามัญ,common

sǎa man

 

common

เกณฑ์ทหาร,to conscript (for army service)

keen tha hǎan

 

to conscript (for army service)

ได้แต่,can only

dâai tàe

 

can only

ใฝ่,to have an interest in

fài

 

to have an interest in

ใคร่,to have desires

khrâi

 

to have desires