มายาคติ

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
0 Cards. Created by Yasussawin ().
แนวทางในการดำเนินชีวิตของสมาชิกในกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าถูกต้องและเหมาะสม เป็นแนวทางซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยที่สมาชิกของกลุ่มสังคมนั้นๆ ต้องเชื่อและปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อแม้
 
Term  
Definition