Chinese 301: Lesson 3 差不多先生

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
14 Cards. Created by Carmen ().
Vocabulary for lesson 3
 
Term  
Definition


     zhuàn
biography


     Cǐ 
(literary) 這


     Jiē
(literary) 都


   Xiǎo
晓得, 知道

聞名

   Wén        míng
闻其名; 听过他的名字


   Shěng
province


   Xiàn
county

   
   Cūn
village

人氏

    Rén         shì
(biographical style) a person, a gentleman

 . . . 

       口
be on people's lips

代表

     Dài        biǎo
represent, representative

相貌
   
    Xiàng       mào
facial features, outward appearance

看的
   
     Kàn         de
(current usage should be 看得)

分明