สระ -ิ อักษรกลาง

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
10 Cards. Created by pawinee ().
 
Term  
Definition
กิ

จิ

ฏิ

ติ

ปิ

ดิ

ฎิ

อิ

บิ